1997-09-India-05-32 Vindynagar- Nandubhai

1997-09-India-05-32 Vindynagar- Nandubhai